Polityka prywatności aplikacji

Polityka prywatności aplikacji APLIKACJE AppsApk

Aplikacje Aplikacje gromadzą niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Administrator danych i właściciel

Rodzaje danych gromadzonych w aplikacjach

Wśród rodzajów danych osobowych gromadzonych przez tę aplikację, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są: lokalizacja geograficzna, dane cookie i dane o użytkowaniu. Inne gromadzone dane osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w dedykowanym tekście objaśnienia kontekstowo z gromadzeniem danych. Dane użytkownika mogą być swobodnie dostarczane przez użytkownika lub gromadzone automatycznie podczas korzystania z aplikacji AppsApk. Jakiekolwiek użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu zapewnienia wymaganej usługi przez użytkownika. Niepodanie niektórych danych osobowych może uniemożliwić tej aplikacji świadczenie usług. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowanych lub udostępnianych za pośrednictwem tej Aplikacji i oświadcza, że ​​ma prawo je komunikować lub nadawać, zwalniając w ten sposób Administratora danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Administrator danych przetwarza Dane Użytkowników we właściwy sposób i podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz centrum danych w niektórych przypadkach dane mogą być dostępne dla określonych rodzajów osób odpowiedzialnych za obsługę witryny (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak osoby trzecie - dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, przez podmioty przetwarzające dane. Zaktualizowaną listę tych stron można w dowolnym momencie zażądać od administratora danych.

Miejsce

Dane są administrowane na serwerach operacyjnych Administratora danych oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z centrum danych.

Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika końcowego lub określonych w celach określonych w niniejszej polityce, a Użytkownik może zawsze zażądać od Administratora danych zawieszenia lub usunięcia danych.

Wykorzystanie zebranych danych

Dane dotyczące użytkownika są gromadzone, aby umożliwić aplikacji świadczenie usług, a także w następujących przypadkach: dostęp do kont usług podmiotów zewnętrznych, interakcje oparte na lokalizacji, komentowanie treści i interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami. Dane osobowe wykorzystywane do każdego celu zostały opisane w poszczególnych sekcjach tego dokumentu.

Uprawnienia do Facebooka zadane przez aplikację

Ta aplikacja może poprosić o niektóre uprawnienia na Facebooku, umożliwiające wykonywanie działań na koncie Facebook użytkownika i pobieranie z niego informacji, w tym danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat poniższych uprawnień, zapoznaj się z dokumentacją uprawnień na Facebooku i polityką prywatności Facebooka. Wymagane uprawnienia są następujące:

Podstawowe informacje

Domyślnie obejmuje to niektóre dane użytkownika, takie jak dane identyfikacyjne, imię i nazwisko, zdjęcie, płeć i ich lokalizacja. Dostępne są również niektóre połączenia użytkownika, takie jak przyjaciele. Jeśli użytkownik poda do publicznej wiadomości więcej danych, dostępne będą dodatkowe informacje.

Zameldowania

Zapewnia dostęp do odczytu danych rejestracyjnych autoryzowanego użytkownika

adres e-mail

Zapewnia dostęp do podstawowego adresu e-mail użytkownika

Lubi

Zapewnia dostęp do listy wszystkich stron, które użytkownik lubił w przeszłości

Zdjęcia

Zapewnia dostęp do zdjęć przesłanych przez użytkownika i zdjęć, w których użytkownik został oznaczony.

Opublikuj aktywność aplikacji

Zezwala aplikacji na publikowanie w otwartym wykresie przy użyciu wbudowanych działań, osiągnięć, wyników lub akcji niestandardowych. Aplikacja może także publikować inne działania wyszczególnione w dokumentach autoryzacji publikacji na Facebooku.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Dostęp do kont usług stron trzecich

Usługi te umożliwiają tej aplikacji dostęp do danych z twojego prywatnego konta w serwisie zewnętrznym i wykonywanie z nim działań. Usługi te nie są aktywowane automatycznie, ale wymagają wyraźnej zgody użytkownika.

Dostęp do konta na Facebooku (ta aplikacja)

Ta usługa pozwala tej aplikacji na połączenie się z kontem użytkownika w sieci społecznościowej Facebook, udostępnianej przez Facebook Inc. Uprawnienia, o które proszono: zameldowania, e-mail, polubienia, zdjęcia i publikowanie aktywności w aplikacji.

Komentowanie treści

Usługi komentowania treści pozwalają Użytkownikom tworzyć i publikować swoje uwagi na temat zawartości tej aplikacji. Warunkowe opcje ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również pozostawić anonimowe komentarze. Jeśli wśród Danych osobowych podanych przez Użytkownika jest adres e-mail, może on zostać użyty do wysyłania powiadomień o komentarzach do tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy. Jeśli zainstalowana jest usługa komentowania treści udostępniana przez strony trzecie, może ona nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których zainstalowana jest usługa komentowania, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania treści.

Komentarze na Facebooku (Facebook)

Komentarze do Facebooka to usługa komentowania treści udostępniana przez Facebook Inc., umożliwiająca Użytkownikowi pozostawianie komentarzy i udostępnianie ich na platformie Facebook. Gromadzone dane osobowe: dane dotyczące plików cookie i użytkowania.

Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami

Usługi te umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej aplikacji. Interakcja i informacje uzyskane przez tę aplikację zawsze podlegają ustawieniom prywatności AppsApk dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa umożliwiająca interakcję z sieciami społecznościowymi, może ona nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których zainstalowana jest usługa, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe (Facebook)

Przycisk Facebook Like i widżety społecznościowe to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Facebooka udostępnianą przez Facebook Inc. Dane osobowe gromadzone: Dane dotyczące plików cookie i użytkowania.

Interakcje oparte na lokalizacji

Geolokalizacja (ta aplikacja)

Ta aplikacja może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane o lokalizacji użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Większość przeglądarek i urządzeń domyślnie udostępnia narzędzia do rezygnacji z tej funkcji. Jeśli udzielono wyraźnej autoryzacji, dane lokalizacji użytkownika mogą być śledzone przez tę aplikację. Gromadzone dane osobowe: pozycja geograficzna.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez administratora danych, w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej aplikacji lub powiązanych usług. Użytkownik jest świadomy faktu, że Administrator danych może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności aplikacje AppsApk mogą dostarczać użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.

Logi systemowe i kodeks postępowania konserwacji

Do celów obsługi i konserwacji, ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcje z tą aplikacją (dzienniki systemowe) lub wykorzystują w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce prywatności

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od administratora danych w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Prawa użytkowników aplikacji

Użytkownicy aplikacji mają prawo w dowolnym momencie wiedzieć, czy ich dane osobowe zostały zapisane i mogą skonsultować się z administratorem danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu, zweryfikować ich dokładność lub poprosić o ich uzupełnienie, anulowanie, aktualizację lub poprawione lub w celu ich przekształcenia w anonimowy format lub w celu zablokowania danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także w celu sprzeciwiania się ich przetwarzaniu z jakichkolwiek uzasadnionych powodów. Żądania należy przesyłać do administratora danych na podane powyżej dane kontaktowe.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich użytkowników na tej stronie. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się jakiejkolwiek zmianie Polityki, musi zaprzestać korzystania z tej aplikacji i może poprosić administratora danych o usunięcie danych osobowych. O ile nie zaznaczono inaczej, obowiązująca wówczas polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które Administrator danych ma na temat Użytkowników.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub informacje)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, przez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Wykorzystanie danych

Informacje zbierane automatycznie z tej aplikacji (lub usług stron trzecich zatrudnionych w tej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta Użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w aplikacji) oraz szczegółowe informacje o ścieżce podanej w aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron odwiedzane i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska IT użytkownika.

użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która musi pokrywać się lub być upoważniona przez osobę, której dane dotyczą, do której odnoszą się dane osobowe.

Przedmiot danych

Osoba prawna lub fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Procesor danych (lub Inspektor danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja posiadająca prawo, także wspólnie z innym administratorem danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów oraz metod przetwarzania danych osobowych i wykorzystywanych środków, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i użytkowania tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone są dane osobowe użytkownika.

Definicja ciasteczka

Mały kawałek danych przechowywany w urządzeniu użytkownika.

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 10 dyrektywy WE n. 95 / 46 / WE oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002 / 58 / WE, zmienionej dyrektywą 2009 / 136 / WE, w sprawie plików cookie. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej aplikacji. Ostatnia aktualizacja: czerwiec 11, 2014.